Hạ tầng mạng viễn thông

Hạ tầng mạng viễn thông

Hệ thống tổng đài nội bộ, PBX
♦ Hệ thống hội nghị truyền hình (Video conference)
 Hệ thống mạng viễn thông trong tòa nhà (Inbuilding)
 Hệ thống dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) cho nhà mạng

Phát triển phần mềm

Phát triển phần mềm

 Phần mềm đóng gói
 Gia công quy trình kinh doanh (Business Process Outsourcing)
 Phát triển website và các ứng dụng trên nền web
 Gia công phát triển phần mềm và dịch vụ phần mềm

Đào tạo, tư vấn

Đào tạo, tư vấn

 Lĩnh vực viễn thông
 Lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng máy tính
 Lĩnh vực Bảo mật, an ninh mạng
 Lĩnh vực phát thanh, truyền hình